SESTERSKÉ ŽELEZNICE - ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA A ALISHAN FOREST RAILWAY

Lokomotíva SHAY v Európe, náš veľký sen 

Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu si v priebehu 35 rokov svojej existencie vybudovala postupne veľmi komplexné zázemie pre opravy a pravidelnú prevádzku úzkorozchodných parných lokomotív. Okrem prevádzkového strediska v Čiernom Balogu vlastní i plne vybavené dielne v Hronci pre vykonávaní i tých najzložitejších opráv jednotlivých častí parných lokomotív. Súčastí týchto dielní je i unikátne špeciálne stojné vybavenie i náradie (nápravový lis, kolový sústruh, kováčska vyhňa, kotláreň a pod.) a predovšetkým odborne znalý a nadšený personál pre výkon vysoko náročných atypických opráv. Generálnou opravou, prípadne doslova znovuzrodením z už úplných šrotov, prešlo v uplynulom období sedem parných lokomotív pre ČHŽ a ďalšie štyri pre externých zákazníkov. Kvalita vykonávaných prác i pravidelné prevádzkovanie v súčasnosti až piatich parných lokomotív na Čiernohronskej železnice dopĺňa školiace stredisko pre výchovu a vzdelávanie obsluhy parných lokomotív. Inštruktori – odborníci z celej Európy si tu celoročne navzájom vymieňajú skúsenosti a poznatky z novodobej prevádzky parných lokomotív na muzeálnych dráhach a odovzdávajú ich v pravidelných kurzoch mladšej generácii. Veľká časť špecializovaných remeselných zručností tak zostáva zachovaná pre budúcnosť!
V prípade, že sa podarí pre ČHŽ získať unikátnu lokomotívu Shay, bude tu tak možné lokomotívu nielen opraviť a prevádzkovať, ale rozšíriť i odborné znalosti personálu o úplne odlišný typ pohonu parnej lokomotívy.

Pre nadviazanie bližších kontaktov, sme začiatkom roku 2016 oslovili Taipei Representative Office v Bratislave a pozvali pána veľvyslanca i so zamestnancami jeho kancelárie na návštevu našej železničky.Prvé spoločné stretnutie spojené s jazdou parným vláčikom, 9. 1. 2016 

Nasledovalo niekoľko pracovných stretnutí v Bratislave a príprava programu našej prvej návštevy na Taiwane. Predovšetkým vďaka ústretovosti Taiwanskej strany a dokonalej príprave nášho poznávacieho i pracovného itinerára sa tak mohlo 8 pracovníkov ČHŽ v dňoch 19. – 28. 4. 2016 zoznámiť s AFR, životom a ďalšími zaujímavosťami prekrásneho ostrova - Taiwanu.


 

Zistili sme, že prevádzka našich železníc je i v súčasnosti v mnohom podobná, rozdiely sú predovšetkým v množstve prepravených cestujúcich a organizačnom zabezpečení prevádzky. Zatiaľ čo AFR vlastnia štátne lesy Forestry Bureau a štátne železnice TRA ju iba prevádzkujú s trvalou štátnou dotáciou, ČHŽ prevádzkujú ju dobrovoľníci prostredníctvom neziskovej organizácie ČHŽ, n.o. 

Zásadný rozdiel je pri prevádzkovaní parných lokomotív. AFR majú k dispozícii iba dve opravené parné lokomotívy, ich prevádzka je však len veľmi sporadická pri slávnostných príležitostiach. Pravidelné vlaky tam ťahajú výhradne lokomotívy motorové. Naproti tomu ČHŽ dnes pravidelne počas sezóny každý deň prevádzkujú dve parné lokomotívy z celkového počtu piatich prevádzkyschopných kusov a parné lokomotívy tvoria nosnú časť našej každodennej ponuky turistom.

Na základe našej úspešnej prvej cesty sme začali pripravovať projekt vzájomnej spolupráce, kultúrnej výmeny a výmeny skúseností medzi obidvoma železnicami. Opakovane sme pozvali delegáciu AFR na návštevu ČHŽ a začali chystať fotografickú výstavu našich železníc.

Priaznivou zhodou okolnosti získal jeden z dobrovoľníkov a spolupracovníkov ČHŽ Andrej Hoffman študijné štipendium a v šiestom mesiaci roku 2016 mohol v rámci študijného pobytu na Taiwane navštíviť druhýkrát v krátkom čase AFR. Bol veľmi srdečne prijatý v tom čase už novým riaditeľom AFR Petrom J.P. Linom, ktorý bol skvelým sprievodcom počas našej prvej návštevy Taiwanu a spolupráca začala mať konkrétne kontúry – najskôr vybudujme „Sesterské železnice“, pokračujme vo výmene skúseností a možno v budúcnosti bude možné lokomotívu SHAY pre ČHŽ skutočne získať. Pozvanie našich priateľov z AFR na Slovensko nakoniec bolo vypočuté a v termíne 2. – 4. 6. 2017 navštívila delegácia AFR v rámci svojej turistickej cesty po Európe i Slovensko a ČHŽ.

 

           Návšteva delegácie AFR na ČHŽ – vernisáž fotografickej výstavy

V rámci svojho pobytu tak mohol osobne pán riaditeľ AFR spoznať prevádzku ČHŽ, naše parné lokomotívy i krásy slovenských hôr a lanoviek. V posledný deň ich pobytu sme pripravili v Múzeu dopravy v Bratislave vernisáž fotografickej výstavy „Dve sestry na opačných stranách zemegule“. 

   
   Vernisáž výstavy v Múzeu dopravy v Bratislave     Riaditelia ČHŽ a AFR na stanici v Čiernom Balogu

Výstava bola pôvodne plánovaná iba ako súčasť pobytu delegácie AFR na Slovensku do 2. 7. 2017, ale pre veľký úspech a záujem verejnosti bola predĺžená až do 31. 8. 2017 – počas celej hlavnej turistickej sezóny.
Návšteva delegácie AFR na Slovensku umožnila priblížiť našim partnerom možnosti ČHŽ pri obnove a pravidelnej prevádzke parných lokomotív, mali možnosť na vlastné oči vidieť záujem našich cestujúcich o tieto lokomotívy, naše dielne i prevádzkové zázemie a v neposlednom rade nadšenie a odbornosť dobrovoľníkov ČHŽ pre túto prácu.
Považujeme za veľkú česť a úspech, že vlak s našimi priateľmi mohli ťahať až štyri parné lokomotívy ČHŽ naraz.


Vlak s delgáciou AFR z Taiwanu ťahali až štyri prevázkyschopné parné lokomotívy ČHŽ

Druhá návšteva delegácie z Taiwanu na Slovensku

Ďalšia návšteva delegácie z Taiwanu sa uskutočnila v dňoch 7. – 10. 6. 2018. Tentokrát ju viedol už priamo generálny riaditeľ  Taiwanských štátnych lesov pán Frank Linn, Hwa-Ching spolu s ďalšími piatimi pracovníkmi štátnych lesov a Feng Chia University. Na Slovensko prišli dokonale pripravení s prekladmi webových stránok ČHŽ i Lesov Slovenskej republiky a množstvom konkrétnych otázok a námetov pre spoluprácu. ČHŽ zabezpečila kompletný program, v rámci ktorého sme im pripravili rokovania v Bratislave s pánom generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR , Ing. Petrom Kickom, v Banskej Bystrici s pánom generálnym riaditeľom Lesov Slovenskej republiky, Ing. Marianom Staníkom, na vrchole Chopku so zástupcami Štátnej ochrany prírody SR a na ČHŽ s pánom starostom Hronca, Bohuslavom Nemkym. Súčasne členov delegácie odviezol historický vláčik ČHŽ ťahaný opäť až tromi parnými lokomotivami po celej trase železničky do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, kde mali možnosť zažiť odbornú exkurziu so zanieteným výkladom jedného zo zakladateľov Lesníckeho skanzenu pána Ing. Jána Mičovského vrátane tradičného železničného pikniku v prírode pripraveného v našom reštauračnom vozni. Návšteva vyvrcholila nasledujúci deň prehliadkou Bratislavy, jazdou  historickou električkou a slávnostnou večerou za účasti ambasadora Taipei Representative Office Bratislava, pána Larryho R. L. Tsenga a generálenho sekretára Asociácie európskych novinárov, pána Tibora Macáka.


Fotografie z druhej návštevy delegácie Taiwanských štátny lesov - AFR na Slovensku

Nadviazaná spolupráca – a dovoľujeme si povedať, že už aj vzájomné priateľstvo, prirodzene pokračovali prípravou oficiálnych dokumentov – Memoranda o spolupráci medzi ČHŽ a AFR. Dňa 5.12.2018 bolo Memorandum v Chiaiy slávnostne podpísané.

Členom delegácie zo Slovenska bol okrem riaditeľa ČHŽ, Ing. Aleš Bílka, člen správnej rady ČHŽ pre zahraničné vzťahy, Ing. Svatopluk Šlechta a technik ČHŽ Ján Kosík, ktorý pri následnej návšteve Alishanskej úzkorozchodnej železnice vykonal už aj prvotnú technickú prehliadku parnej lokomotívy SHAY č. 17, o ktorej sa uvažuje pre dlhodobé zapožičanie na ČHŽ. Delegáciu ČHŽ doplnil i generálny tajomník Asociácie európskych novnárov, pán Tibor Macák a počas celého pobytu sme mali úžasnú podporu tímu pracovníkov Taiwanských štátnych lesov i všetkých zamestanacov Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei na čele s pánom Martinom Podstavkom. Aj vďaka ich odbornosti a kontaktom sa podarilo slávnostny akt podpisu Memoranda a celú našu spoluprácu výrazne zviditeľniť vo všetkých médiách na Taiwane i v zahraničí.


  Fotografie z tretej návštevy na Taiwane – podpis Memoranda a prehliadka lokomotívy SHAY č. 17