Prepravný poriadok ČHŽ

Účinnosť od  1. 5. 2004. Schválené riaditeľom ČHŽ 30.4.2004. ©  Ing.Aleš Bílek, Ing.Martin Fundárek, Ing. Pavel Šiman, CSc.

1. Všeobecné podmienky, vymedzenie pojmov

 1. 1.1 Prepravný poriadok Čiernohronskej železnice, n.o. (ďalej len PP), časť verejná osobná doprava, platí pre prepravu cestujúcich a batožín vo vlakoch Čiernohronskej železnice, n.o. (ďalej len „ČHŽ“), a je spracovaný podľa vyhlášky MDPT SR č. 164/1997 Z.z. o vzore prepravného poriadku.
 2. 1.2 PP upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť ČHŽ a cestujúcich.
 3. 1.3 Všetky ustanovenia PP platia  bez ohľadu na pohlavie osôb, aj keď používa pojmy na všeobecné označenie postavenia iba v mužskom rode, napr. „cestujúci“, „sprievodca“ a „revízor“.
 4. 1.4 Preukazom totožnosti je občiansky preukaz, pas alebo potvrdenie o strate občianskeho preukazu vydané príslušným orgánom.
 5. 1.5 Opustenou batožinou alebo inou vecou nachádzajúcou sa v staniciach, dráhových vozidlách, na dráhe alebo v ochrannom páse dráhy (ďalej len „opustená vec“) sa rozumie batožina alebo vec, ktorých majiteľ sa na výzvu zamestnanca ČHŽ neprihlási.
 6. 1.6 Objednávky na prepravu možno podávať
 1. osobne alebo telefonicky najneskôr 3 hodiny pred odchodom vlaku, v ktorom sa má objednávaná služba poskytnúť, z východovej stanice,
 2. poštou, faxom alebo elektronickou poštou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, kedy sa má objednávaná služba poskytnúť.

2. Rozsah dopravy

 1. 2.1 ČHŽ vykonáva
 1. regionálnu verejnú osobnú železničnú dopravu,
 2. turistickú osobnú železničnú dopravu,
 3. nákladnú železničnú dopravu.
 1. 2.2 Regulované ceny železničnej dopravy (ďalej len cestovné) platia pre regionálnu verejnú osobnú dopravu. Neplatia pre turistickú osobnú dopravu.

3. Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

 1. 3.1 Zmluva o preprave osôb medzi ČHŽ a cestujúcim sa uzatvára v okamihu, keď si cestujúci zakúpi cestovný lístok; ak cestujúci využije právo na prepravu zadarmo podľa príslušných ustanovení cenníka, uzatvára sa zmluva okamihom nástupu cestujúceho do vlaku.

Právo na prepravu a prepravná povinnosť

 1. 3.2 Právo na prepravu má každý, kto splní ustanovenia PP a nebol z prepravy vylúčený.
 2. 3.3 Cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na prepravu z nástupnej stanice do cieľovej stanice v tom druhu vlaku, pre ktorý jeho cestovný lístok platí. Cestujúci môže použiť na prepravu ľubovoľný vlak, pre ktorý platí jeho cestovný lístok, pokiaľ nie je vyčerpaná prepravná kapacita vlaku. Prednosť majú cestujúci a skupiny cestujúcich s rezerváciou.
 3. 3.4 ČHŽ je povinná prepraviť cestujúceho z nástupnej stanice do cieľovej stanice bezpečne a včas podľa platného cestovného poriadku, ak tomu nebránia okolnosti, ktoré sa vymykajú kontrole ČHŽ. Ak cestujúceho nemožno prepraviť zvyčajným dopravným prostriedkom, je ČHŽ oprávnená použiť náhradné dopravné prostriedky.
 4. 3.5 Právo cestujúceho na prepravu a prepravná povinnosť ČHŽ zanikajú vylúčením cestujúceho z prepravy.

4. Postavenie, základné práva a povinnosti cestujúceho

 1. 4.1 Táto časť upravuje iba všeobecné práva a povinnosti cestujúcich. Špecifické práva a povinnosti cestujúceho upravujú príslušné časti PP.
 2. 4.2 Cestujúci nesmie fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo vlaku (ani v otvorených vozňoch a na plošinách vozňov), na nástupišti a v uzavretých miestnostiach stanice.
 3. 4.3 Cestujúci, ktorý zapríčiní mimoriadne zastavenie vlaku alebo zdržanie vlaku pripraveného na odchod, zaplatí pokutu stanovenú cenníkom a náhradu prípadnej škody.
 4. 4.4 Cestujúci je povinný nahradiť ČHŽ všetky škody a náklady (i nepriame), ktoré spôsobil tým, že konal to, čo PP konať zakazuje, alebo neplnil povinnosti, ktoré mu PP ukladá.
 5. 4.5 Cestujúci, ktorý koná to, čo PP konať zakazuje, alebo neplní povinnosti, ktoré mu PP ukladá, je povinný zaplatiť pokutu stanovenú cenníkom. Cestujúci, ktorý sa takéhoto konania alebo neplnenia povinností dopúšťa opakovane, je povinný zaplatiť pokutu opakovane.

Meškanie a vynechanie vlaku

 1. 4.6 Ak vlak, ktorý chcel cestujúci použiť, mešká viac než 15 minút, vôbec nejde alebo ide len po časti trate, alebo ak cestujúci kvôli meškaniu vlaku zmeškal v stanici na ceste prípojný vlak, cestujúci má právo
 1. vzdať sa ďalšej cesty,
 2. vzdať sa ďalšej cesty a vrátiť sa najbližším vlakom do nástupnej stanice,
 3. pokračovať v ceste.
 1. 4.7 Ak sa cestujúci podľa článku 4.6 písm. a) vzdá ďalšej cesty, ČHŽ mu po predložení cestovných dokladov vráti rozdiel medzi zaplateným cestovným a cestovným za precestovanú trať a cenu nevyužitých miesteniek, a to vo výdajni cestovných lístkov v stanici, kde sa cesty vzdal, alebo u sprievodcu vlaku, ktorým pricestoval.
 2. 4.8 Ak sa cestujúci podľa článku 4.6 písm. b) vzdá ďalšej cesty cestovné a vráti sa najbližším vlakom do nástupnej stanice, ČHŽ ho prepraví späť bezplatne, a to i drahším vlakom, a po predložení cestovných dokladov mu v nástupnej stanici vráti zaplatené cestovné a cenu nevyužitých miesteniek.
 3. 4.9 Ak cestujúci podľa článku4.6 písm. c) v ceste pokračuje, ČHŽ ho prepraví bez doplatku i drahším druhom vlaku, ak sa tým urýchli jeho príchod do cieľovej stanice. Ak však počas celej prepravy nepoužije druh vlaku, na ktorý platí jeho cestovný lístok, ale len lacnejšie druhy vlakov, ČHŽ mu po predložení cestovných dokladov vráti rozdiel medzi zaplateným cestovným a cestovným pre ten spôsob prepravy, ktorý skutočne použil, a cenu nevyužitých miesteniek.
 4. 4.10 Ustanovenia článkov 4.7 až 4.9 o vrátení cestovného alebo rozdielu cestovného sa, s výnimkou vrátenia ceny miesteniek, nepoužijú, ak cestujúci použil násobný alebo časový cestovný lístok. V takom prípade ČHŽ vráti cestujúcemu sumu určenú cenníkom.
 5. 4.11 Cestujúci nemá práva podľa článkov 4.7 až 4.9, ak si zakúpil cestovný lístok v predpredaji až po okamihu, kedy ČHŽ oznámila, že príslušný vlak bude vynechaný.
 6. 4.12 Cestujúci je povinný dať si potvrdiť nárok na bezplatnú prepravu späť, prepravu drahším vlakom, vrátenie cestovného alebo rozdielu cestovného, a to vo výdajni cestovných lístkov v stanici, kde sa cesty vzdal, alebo odkiaľ pokračuje v ceste drahším alebo lacnejším vlakom, alebo u sprievodcu vlaku, ktorým pricestoval, alebo ktorým mal odcestovať. Cestujúci túto povinnosť nemá, ak sa vzdal cesty ešte pred jej nastúpením v stanici, kde výdajňa cestovných lístkov nie je alebo je uzavretá, a ak vlak, ktorým chcel cestu nastúpiť, cez túto stanicu nejde alebo mešká viac než 15 minút. Zamestnanec ČHŽ je povinný oprávnený nárok cestujúceho potvrdiť.
 7. 4.13 Zmeškaný odchod, príchod, strata prípoja alebo vynechanie vlaku nie sú dôvodom na náhradu škody od ČHŽ .
 8. 4.14 ČHŽ na požiadanie cestujúcemu bezplatne vydá potvrdenie o meškaní vlaku, ak presahuje 15 minút a ak cestujúci predloží platný cestovný doklad.

Vstup do vyhradených priestorov stanice

 1. 4.15 ČHŽ je oprávnená vyhlásiť určité priestory stanice za vyhradené. Vstup do týchto priestorov je cestujúcim bez platného cestovného lístka alebo špeciálnej vstupenky zakázaný. O vyhlásení priestoru za vyhradený vyrozumie ČHŽ cestujúcich oznamom pri vstupe do priestoru.
 2. 4.16 Na vstup a vnášanie zvierat a batožín do vyhradených priestorov sa vzťahujú rovnaké pravidlá, ako na ich prepravu.
 3. 4.17 Osoby vylúčené z prepravy nemajú prístup do vyhradených priestorov stanice.
 4. 4.18 Vstupenka do vyhradeného priestoru platí v deň zakúpenia.

5. Cestujúci s prednostnými právami

Preprava detí

 1. 5.1 Deti do dovŕšenia 6 rokov sa prepravujú iba v sprievode cestujúceho 15-ročného alebo staršieho. Cestujúci s platným cestovným lístkom môže vziať so sebou do vlaku 2 takéto deti bezplatne, pokiaľ pre ne nepožaduje viac ako jedno miesto na sedenie. Za každé ďalšie dieťa do dovŕšenia 6 rokov zaplatí cestovné tak, ako keby 6 rokov dovŕšili.
 2. 5.2 Ak cestujúci požaduje vo vlaku dve miesta na sedenie pre dve deti do dovŕšenia 6 rokov, je povinný zaplatiť za jedno dieťa cestovné tak, ako keby 6 rokov dovŕšilo.
 3. 5.3 Deti od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov sa prepravujú za zľavnené cestovné.
 4. 5.4 Vek dieťaťa od dovŕšenia 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov musí na požiadanie oprávneného zamestnanca ČHŽ preukázať dieťa samotné alebo  osoba, ktorá ho sprevádza, a to akýmkoľvek úradným preukazom, obsahujúcim meno, priezvisko a buď dátum narodenia, alebo rodné číslo.
 5. 5.5 ČHŽ vystaví preukaz vyžadovaný článkom 5.4 po predložení rodného listu dieťaťa a preukazu totožnosti zákonného zástupcu za poplatok uvedený v Cenníku k PP.
 6. 5.6 Pre určenie veku dieťaťa je rozhodujúci deň nástupu cesty, pri spiatočnom cestovnom lístku deň nástupu pri ceste tam. Dovŕšeným vekom dieťaťa sa rozumie až deň nasledujúci po dni jeho narodenín.
 7. 5.7 S dieťaťom možno prepraviť detský kočík za poplatok uvedený v Cenníku. Nakladanie a vykladanie kočíka zabezpečí osoba, ktorá dieťa sprevádza.

Preprava cestujúcich trvalo ťažko poškodených na zdraví

 1. 5.8 Cestujúci trvalo ťažko poškodení na zdraví s preukazom ŤZP alebo ŤZP-S sa prepravujú za polovičné cestovné. Preukaz ŤZP alebo ŤZP-S sú povinní predložiť na kontrolu podľa článku 7.2. Zadarmo sa prepravuje vodiaci pes. Sprievodcom môže byť iba osoba po dovŕšení 15 rokov, v prípade nevidomého po dovŕšení 6 rokov.
 2. 5.9 Preprava cestujúcich trvalo ťažko poškodených na zdraví (ŤZP-S) odkázaných na vozík musí byť vopred dohodnutá (za dohodu sa považuje prijatá objednávka). Objednávka musí obsahovať meno cestujúceho, nástupnú a cieľovú stanicu, dátum odchodu a číslo vlaku a spôsob vyrozumenia o prijatí objednávky. Podrobnosti objednávania určuje článok 1.6.
 3. 5.10 Miesta pre cestujúcich trvalo ťažko poškodených na zdraví sú vo vozni označené piktogramom alebo nápisom.

6. Vylúčenie z prepravy

 1. 6.1 Do vlaku nemajú prístup a z prepravy môžu byť vylúčené:
 1. osoby pod vplyvom alkoholu, toxických alebo omamných látok,
 2. osoby, ktoré nedodržujú ustanovenia PP,
 3. osoby, ktoré nerešpektujú pokyny zamestnancov ČHŽ pri výkone ich služby v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku na železnici,
 4. osoby, ktoré by pre chorobu, odpudzujúci zápach, mimoriadne znečistený odev alebo pre inú príčinu mohli byť ostatným cestujúcim alebo ČHŽ na ťarchu, ak PP ich prepravu vyslovene neumožňuje,
 5. osoby, ktoré sčasti alebo vôbec nezaplatia cestovné alebo inú sumu požadovanú PP alebo cenníkom,
 6. osoby, ktoré sa nepreukážu preukazom totožnosti podľa článku 7.18.
 1. 6.2 Ak sa konania podľa čl. 6.1 písm. b)  alebo c) dopúšťa dieťa do dovŕšenia 6 rokov, môže byť z prepravy vylúčená osoba, ktorá dieťa sprevádza.
 2. 6.3 Ak sa choroba cestujúceho, ktorá sa stala dôvodom na vylúčenie z prepravy, zistí až počas prepravy, ČHŽ prepraví cestujúceho do najbližšej stanice, v ktorej mu možno poskytnúť potrebnú starostlivosť. Náklady spojené s poskytnutou opaterou je cestujúci povinný ČHŽ uhradiť.
 3. 6.4 Za neoprávnené vylúčenie cestujúceho z prepravy mu ČHŽ zaplatí pokutu stanovenú cenníkom.

7. Práva a povinnosti cestujúcIch pri preprave

 1. 7.1 Cestujúci je povinný riadiť sa príkazmi a pokynmi zamestnancov ČHŽ pri výkone služby v záujme zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku na železnici.
 2. 7.2 Cestujúci je na požiadanie oprávneného zamestnanca ČHŽ povinný kedykoľvek počas celej prepravy, ako aj pri vystúpení z vlaku, predložiť platné cestovné doklady na kontrolu a v prípade potreby na výmenu za náhradný cestovný doklad. Cestujúci je súčasne povinný predložiť na kontrolu aj ďalšie doklady, ak to vyžaduje PP alebo cenník; ak tieto doklady nepredloží, považujú sa cestovné doklady za neplatné.
 3. 7.3 Cestujúci smie vo vlaku obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba, ako aj pre každého spolucestujúceho, pre ktorého môže predložiť platný cestovný lístok a pre každého spolucestujúceho, ktorý má podľa PP alebo cenníka právo na prepravu zadarmo a právo na miesto (pozri články 5.1 a 5.2). Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Obložiť miesta novinami, časopismi nestačí. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť a za každé neoprávnene obložené miesto je povinný zaplatiť pokutu stanovenú cenníkom. Cestujúci bez miestenky, ktorý opustí svoje miesto a neobloží ho, stráca naň nárok.
 4. 7.4 Cestujúci je povinný uvoľniť miesto na sedenie cestujúcemu, ktorý predloží platnú miestenku na príslušné miesto.
 5. 7.5 Cestujúci, ktorý sedí na označenom mieste na sedenie pre osoby trvalo ťažko poškodené na zdraví a nie je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, je povinný miesto držiteľovi tohto preukazu miesto uvoľniť.
 6. 7.6 Ak je pre držiteľov preukazov ŤZP alebo ŤZP-S potrebných viac miest, je cestujúci povinný uvoľniť aj neoznačené miesto na sedenie.
 7. 7.7 Ak cestujúci, ktorý je podľa článkov 7.4 a 7.5 povinný uvoľniť miesto, uvoľní miesto až po výzve sprievodcu, je povinný zaplatiť pokutu stanovenú cenníkom.
 8. 7.8 Ak cestujúci, ktorý je podľa článkov 7.4 až 7.6 povinný uvoľniť miesto, neuvoľní miesto ani po výzve sprievodcu, môže byť z prepravy vylúčený.
 9. 7.9 Cestujúcim je prísne zakázané pískať, trúbiť, hrať na dychové nástroje a vydávať zvuky, ktoré pískanie, trúbenie alebo hru na dychové nástroje pripomínajú, a to ani pomocou technických prostriedkov (rádioprijímač, magnetofón, mobilný telefón a pod.).
 10. 7.10 Cestujúcim je prísne zakázané manipulovať so zariadeniami ovplyvňujúcimi jazdu a celistvosť vlaku, napr. s brzdami, výhybkami, spriahadlami a ich súčasťami a pod.
 11. 7.11 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom obťažovať spolucestujúcich, napríklad hudbou, spevom, hlukom a pod. Ponúkať veci na zakúpenie vo vlakoch a v staničných priestoroch bez súhlasu ČHŽ je zakázané.
 12. 7.12 Cestujúci sú povinní šetriť dopravné prostriedky, zariadenia a priestory ČHŽ a nesmú ich poškodzovať a znečisťovať.
 13. 7.13 Cestujúci sa musí sám starať, aby do vlaku nastúpil včas na stanovených miestach, na správnej strane v nástupnej stanici, prestúpil v prestupnej stanici do správneho vlaku a z vlaku vystúpil na správnej strane v cieľovej stanici, alebo ak tam vlak nezastavuje, v stanici pred ňou.
 14. 7.14 Cestujúci smie do vlaku nastúpiť alebo z neho vystúpiť len vtedy, ak nie je vlak v pohybe. Ak vlak výnimočne zastaví v stanici, kde podľa cestovného poriadku nemal zastaviť, alebo mimo stanice, môže cestujúci z vlaku vystúpiť len so súhlasom sprievodcu a na jeho vyzvanie musí ihneď nastúpiť. Pristúpiť do vlaku v stanici, v ktorej vlak podľa cestovného poriadku nemal zastaviť, alebo mimo stanice môžu cestujúci len so súhlasom sprievodcu.
 15. 7.15 Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmú otvárať a odisťovať dvere vozňov, vykláňať sa z okien, sedieť na podobločniciach a zdržiavať sa na stúpadlách, plošinách vozňov alebo spojovacích mostíkoch. Z vozňa do vozňa smú prechádzať len vtedy, ak sú vozne medzi sebou spojené spojovacími mostíkmi a mriežkovým zábradlím alebo mechmi. Vyhadzovať alebo vylievať z vlaku odpad alebo iné predmety alebo látky je zakázané.
 16. 7.16 Cestujúci nesmú bez predchádzajúceho súhlasu sprievodcu odomykať ani zamykať vozne ani kupé.
 17. 7.17 Ak sa cestujúci nedohodnú o otvorení alebo zatvorení okien, dverí, vetracích otvorov, zaclonení okien, osvetlení, vykurovaní alebo iných podobných opatreniach, rozhodne o tom sprievodca.
 18. 7.18 Cestujúci, ktorý sa nepreukáže požadovanými dokladmi alebo cestovnými dokladmi a sčasti alebo vôbec nezaplatí cestovné, alebo sčasti alebo úplne nezaplatí inú sumu požadovanú PP alebo cenníkom, je povinný preukázať sa oprávnenému zamestnancovi ČHŽ dokladom totožnosti s osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie dlžnej sumy.

8. Práva a povinnosti sprievodcu a revízora pri preprave

 1. 8.1 Oprávneným zamestnancom ČHŽ podľa článkov 7.2 a 7.18 je sprievodca a revízor.
 2. 8.2 Revízor je pri výkone svojich právomocí povinný preukázať sa cestujúcemu svojím preukazom revízora.
 3. 8.3 Funkciu sprievodcu môže zastávať zamestnanec ČHŽ, ktorý súčasne zastáva aj inú funkciu. Práva a povinnosti sprievodcu mu prislúchajú v plnom rozsahu.

9. Preprava batožín a zvierat

Preprava ručných batožín

 1. 9.1 Cestujúci si môže bezplatne vziať so sebou do vozňa ako ručnú batožinu predmety ľahko prenosné, ktoré môže umiestniť podľa ustanovení článku 9.2 a ktorých preprava nie je vylúčená podľa časti 10 PP.
 2. 9.2 Cestujúci je oprávnený ručnú batožinu umiestniť v priestore nad miestom a pod miestom, ktoré mu prináleží, držať ju v ruke alebo v lone. Ak cestujúci stojí na chodbe vozňa, pretože nemá miesto na sedenie, môže si vziať so sebou toľko batožiny, koľko by si mohol vziať, keby miesto na sedenie mal, a navyše batožina nesmie brániť pohybu cestujúcich a vlakového personálu.
 3. 9.3 Cestujúci si môže vziať so sebou, ak cestovný poriadok u konkrétnych vlakov neurčí inak:
 1. detský kočík, ak sa súčasne prepravuje dieťa,
 2. jeden pár lyží s palicami.
 1. 9.4 Do vlakov, u ktorých to dovoľuje cestovný poriadok, môže cestujúci vziať so sebou bicykel.
 2. 9.5 O umiestnení kočíkov alebo bicyklov rozhoduje sprievodca. Sprievodca tiež môže odmietnuť prepravu kočíka alebo bicykla, ak ich nemožno bezpečne umiestniť vo vlaku tak, aby neprekážali pohybu cestujúcich a vlakového personálu.
 3. 9.6 Osoby oprávnené nosiť strelné zbrane môžu vziať so sebou i príručné strelivo. Príručným strelivom je strelivo uschované v bezpečných obaloch, napríklad v opaskoch na náboje, loveckých taškách a pod.
 4. 9.7 Dozor nad ručnou batožinou prislúcha cestujúcemu. Cestujúci zodpovedá za škody spôsobené batožinou.

Preprava batožín v objednaných batožinových vozňoch

 1. 9.8 Ak cestujúci alebo skupina cestujúcich má väčšie množstvo batožiny, než možno vziať so sebou ako ručnú batožinu, napríklad v prípade skupiny cestujúcich s bicyklami, môže sa dohodnúť s ČHŽ (za dohodu sa považuje prijatá objednávka) na zaradení vozňa na prepravu batožín do súpravy za cenu stanovenú cenníkom. Objednávka musí obsahovať meno objednávajúceho, východiskovú a cieľovú stanicu vozňa, dátum odchodu a číslo vlaku a spôsob vyrozumenia o prijatí objednávky. Podrobnosti objednávania určuje článok 1.6.

Preprava živých zvierat

 1. 9.9 Vodiaci psi sa prepravujú zadarmo. Vodiaci pes musí byť ustrojený špeciálnym koženým popruhom bielej farby s označením červeného kríža. Majiteľ vodiaceho psa musí na požiadanie oprávneného zamestnanca ČHŽ predložiť Preukaz vodiaceho psa pre nevidiacich. Nijaké iné obmedzenia sa na prepravu vodiacich psov nevzťahujú.
 2. 9.10 Cestujúci si môže vziať so sebou psa, ak jeho preprava nie je vylúčená podľa časti 9 PP. Počas celej prepravy i v čase nástupu a výstupu musí byť pes v schránke, alebo musí mať bezpečnostný košík a musí byť držaný na vodidle.
 3. 9.11 Cestujúci môže vziať so sebou zadarmo zvieratá, ak sú umiestnené v klietkach, košíkoch alebo iných vhodných uzatvárateľných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré možno umiestniť podľa článku 9.12, a ak ich preprava nie je vylúčená podľa časti 10 PP. Preprava dravých vtákov je povolená iba v schránkach.
 4. 9.12 Cestujúci je oprávnený schránky, klietky alebo košíky so zvieratami umiestniť v priestore pod miestom, ktoré mu prináleží, prípadne držať v ruke alebo v lone. Ak cestujúci stojí na chodbe vozňa, pretože nemá miesto na sedenie, môže si vziať so sebou toľko schránok, klietok alebo košíkov so zvieratami, koľko by si mohol vziať, keby miesto na sedenie mal, a navyše nesmú brániť pohybu cestujúcich a vlakového personálu.
 5. 9.13 Dozor nad zvieraťom prislúcha cestujúcemu. Cestujúci zodpovedá za škody spôsobené zvieraťom.

10. Veci a zvieratá vylúčené z prepravy

 1. 10.1 Z prepravy sú vylúčené:
 1. veci, ktorých prepravu zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo opatrenia orgánov štátnej správy,
 2. veci, ktoré môžu poškodiť alebo znečistiť spolucestujúcich, zamestnancov ČHŽ, vozne alebo ich zariadenie, alebo iné zariadenia ČHŽ,
 3. nabité zbrane,
 4. výbušniny, rádioaktívne látky, zápalné, samozápalné, jedovaté, žieravé látky a predmety,
 5. látky vzbudzujúce odpor alebo schopné spôsobiť nákazu,
 6. choré zvieratá.
 1. 10.2 Vylúčenie nabitých zbraní z prepravy sa nevzťahuje na zbrane stráží, ktoré sprevádzajú zaistené osoby vo vyhradenom vozni alebo kupé, a orgánov ozbrojených zborov pri výkone služby.

11. Prehliadka batožín a Opustených vecí

 1. 11.1 V prípade vážneho podozrenia, že batožina cestujúceho obsahuje veci alebo zvieratá vylúčené z prepravy, zamestnanci ČHŽ v službe majú právo v prítomnosti cestujúceho alebo svedka vykonať prehliadku batožiny. Ak je cestujúci prítomný pri prehliadke batožiny, je povinný pri prehliadke pomáhať podľa pokynov zamestnanca ČHŽ.
 2. 11.2 Opustenú vec majú zamestnanci ČHŽ právo v prítomnosti svedka preskúmať. Ak sa pri prehliadke zistí, že vec obsahuje nebezpečné látky alebo predmety, prípadne látky alebo predmety nasvedčujúce tomu, že pochádzajú z nezákonnej činnosti, oznámi zamestnanec ČHŽ nález Policajnému zboru SR. V opačnom prípade naloží ČHŽ s vecou ako s nájdenou podľa ustanovení časti 14 PP.
 3. 11.3 O prehliadke batožiny bez prítomnosti cestujúceho alebo opustenej veci spíše zamestnanec ČHŽ, ktorý prehliadku vykonáva, zápis, ktorý podpíše on aj svedok.

12. Cestovné doklady

 1. 12.1 Cestovnými dokladmi sú cestovné lístky a miestenky.
 2. 12.2 Za platné sa uznávajú iba originály cestovných dokladov.
 3. 12.3 Cestovný doklad neoprávnene zmenený (odstránením, doplnením alebo prepísaním údajov) je neplatný a ČHŽ ho cestujúcemu odoberie. ČHŽ takisto odoberie cestujúcemu cestovný doklad, ak sú na cestovnom doklade identifikačné údaje inej osoby. Poškodený alebo znečistený cestovný doklad je platný len vtedy, ak možno z neho zistiť základné údaje.
 4. 12.4 Cestovné doklady vydáva ČHŽ, alebo s jej schválením aj iná organizácia.
 5. 12.5 Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného dokladu, či mu bol vydaný cestovný doklad podľa jeho požiadavky. Na neskoršiu reklamáciu ČHŽ neberie ohľad.
 6. 12.6 Cestovné doklady možno zakúpiť v ktorejkoľvek stanici, alebo vo vlaku už pri ceste tam i na cestu späť.
 7. 12.7 Za stratený alebo odcudzený cestovný doklad ČHŽ neposkytuje náhradu, pokiaľ stratu nespôsobila sama. Duplikáty ani potvrdenia o strate (odcudzení) ČHŽ nevydáva.
 8. 12.8 ČHŽ má právo vymeniť pôvodný cestovný doklad na účely kontroly za náhradný cestovný doklad, ktorý vypíše revízor, sprievodca alebo pracovník výdajne cestovných lístkov.

Cestovné lístky

 1. 12.9 Cestovný lístok je doklad, ktorý oprávňuje cestujúceho na prepravu v rozsahu na ňom uvedenom.
 2. 12.10 Cestovné lístky sú jednorazové, násobné alebo časové.
 3. 12.11 Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na jednu cestu jedným alebo oboma smermi.
 4. 12.12 Násobný cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na niekoľko ciest jedným alebo oboma smermi.
 5. 12.13 Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na ľubovoľný počet ciest.
 6. 12.14 Cestovný lístok obsahuje všetky údaje potrebné na posúdenie platnosti, predovšetkým:
 1. nástupnú a cieľovú stanicu; na pásmových cestovných lístkoch je ako cieľová stanica uvedená posledná stanica pásma,
 2. druh vlaku,
 3. cestovné,
 4. deň začiatku platnosti jednorazových cestovných lístkov,
 5. obdobie platnosti násobných a časových cestovných lístkov,
 6. identifikačné údaje cestujúceho, ak to vyžaduje cenník.
 1. 12.15 Cestovný lístok je neprenosný, ak cestujúci už nastúpil cestu, alebo ak sú na cestovnom lístku identifikačné údaje cestujúceho. Ak bol cestovný lístok v týchto prípadoch postúpený, je neplatný.

Výdaj cestovných lístkov

 1. 12.16 Cestujúci si môže zakúpiť cestovný lístok vo výdajniach cestovných lístkov ČHŽ, v oprávnených organizáciách, alebo vo vlaku. Cestovný lístok si môže cestujúci zakúpiť mimo vlaku v predpredaji, a to najskôr 60 dní pred nástupom cesty, pokiaľ nie je pri účelových zľavách stanovené inak.
 2. 12.17 Výdajca cestovných lístkov je oprávnený odmietnuť výdaj cestovného lístka osobám pod vplyvom alkoholu, toxických alebo omamných látok.
 3. 12.18 ČHŽ je povinná vydať cestujúcemu platný cestovný lístok z ktorejkoľvek stanice ČHŽ, ak PP alebo cenník neurčuje inak.
 4. 12.19 Spiatočné cestovné lístky sa vydávajú na cestu do cieľovej stanice a späť tým istým smerom a rovnakým druhom vlaku.

Platnosť cestovných lístkov

 1. 12.20 Jednorazový cestovný lístok platí v deň na ňom vyznačený a nasledujúci deň do 4.00 hod. vrátane. Odchylný čas platnosti zľavnených cestovných lístkov je uvedený v príslušných ustanoveniach PP.
 2. 12.21 Cestu možno nastúpiť v ktorýkoľvek deň platnosti cestovného lístka. Platnosť cestovného lístka sa tým nepredlžuje.
 3. 12.22 Ak si cestujúci zakúpi cestovný lístok v predpredaji a chce nastúpiť cestu skôr ako v deň vyznačený na cestovnom lístku, musí si skorší nástup dať potvrdiť v nástupnej stanici alebo u sprievodcu. Čas platnosti cestovného lístka sa stanoví od tohto dňa a vyznačí sa na cestovnom lístku.
 4. 12.23 Cesta musí byť ukončená najneskôr v čase platnosti cestovného lístka, prípadne preukazu na zľavu cestovného. Rozhodujúci je pritom čas príchodu vlaku do cieľovej stanice, stanovený cestovným poriadkom.
 5. 12.24 Cestu možno nastúpiť na prepravnej ceste, pre ktorú platí cestovný lístok, v ktorejkoľvek stanici, ktorá je bližšie k stanici cieľovej, ako je stanica nástupná, pokiaľ nie je pri účelových zľavách stanovené inak.
 6. 12.25 Pri nástupe cesty späť za zľavnené cestovné musí cestujúci splniť podmienky pre priznanie zľavy cestovného.

Prerušenie cesty

 1. 12.26 Prerušením cesty stráca cestovný lístok na jednotlivú cestu alebo spiatočný cestovný lístok platnosť.

Miestenky

 1. 12.27 Miestenka je doklad, oprávňujúci cestujúceho na zaujatie miesta na sedenie uvedeného na miestenke vo vlaku uvedenom na miestenke.
 2. 12.28 Miestenky sa vydávajú vo výdajniach cestovných lístkov. Cena miestenky je uvedená v cenníku.
 3. 12.29 Miestenku zo stanice s výdajňou cestovných lístkov možno zakúpiť najneskôr 30 minút pred pravidelným odchodom vlaku z danej stanice.
 4. 12.30 Miestenku zo stanice bez výdajne možno
 1. zakúpiť v ktorejkoľvek výdajni najneskôr 3 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice,
 2. vopred objednať. Objednávka musí obsahovať meno cestujúceho, nástupnú a cieľovú stanicu, dátum odchodu a číslo vlaku a spôsob vyrozumenia o prijatí objednávky. Objednanú miestenku možno zakúpiť aj u sprievodcu daného vlaku. Podrobnosti objednávania určuje článok 1.6.
 1. 12.31 Miestenka obsahuje:
 1. obchodné meno dopravcu,
 2. začiatočnú a koncovú stanicu úseku, pre ktorý platí miestenka,
 3. dátum odchodu zo začiatočnej stanice,
 4. číslo vlaku,
 5. cenu miestenky,
 6. číslo miestenky,
 7. označenie výdajne.

13. Odstúpenie od zmluvy o preprave osôb

 1. 13.1 Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dokončením prepravy.
 2. 13.2 Ak cestujúci vráti nepoužitý jednorazový cestovný lístok v ktorejkoľvek výdajni cestovných lístkov alebo sprievodcovi najneskôr v  prvý deň platnosti cestovného lístka, alebo v neskorší deň, pokiaľ mu oprávnený zamestnanec ČHŽ nepoužitie cestovného lístka najneskôr v prvý deň jeho platnosti potvrdil, vráti mu ČHŽ zaplatené cestovné po odpočítaní stornopoplatku podľa cenníka. Ak cestujúci odstúpil od zmluvy o preprave osôb preto, že nebolo vo vlaku miesto, stornopoplatok sa neodpočíta.
 3. 13.3 Ak cestujúci použije jednorazový cestovný lístok len čiastočne, t. j. ak cestuje v lacnejšom druhu vlaku, alebo len na časti trate, pre ktorú platil cestovný lístok, ČHŽ mu na jeho žiadosť vráti rozdiel medzi zaplateným cestovným a cestovným za precestovanú trať po odpočítaní stornopoplatku podľa cenníka.
 4. 13.4 Postup pri odstúpení cestujúceho od zmluvy o preprave osôb v prípade násobných alebo časových cestovných lístkov upravuje cenník.
 5. 13.5 Cestujúci môže požadovať vrátenie sumy zaplatenej za miestenku, ak nemohol miestenku využiť úplne alebo na časti cesty z príčin na strane ČHŽ a sprievodca mu potvrdil, že mu nebolo pridelené miesto vo vlaku označenom na miestenke, zaplatí mu ČHŽ cenu zaplatenú za miestenku a pokutu stanovenú cenníkom. V prípade poskytnutia náhradného miesta ČHŽ cestujúcemu pokutu nevyplatí.
 6. 13.6 Skutočnosti oprávňujúce cestujúceho na vrátenie cestovného alebo sumy zaplatenej za miestenku je ČHŽ povinná na žiadosť cestujúceho písomne potvrdiť.

14. Nakladanie s nájdenými vecami

 1. 14.1 Osoba, ktorá v stanici, v dráhovom vozidle, na dráhe alebo v ochrannom pásme dráhy nájde stratenú alebo zabudnutú vec, je povinná odovzdať ju majiteľovi. Ak to nemôže urobiť, je povinná vec odovzdať zamestnancovi ČHŽ. Zamestnanec ČHŽ vydá nálezcovi potvrdenie o odovzdaní veci.
 2. 14.2 Cestujúci, ktorý nájde opustené veci v stanici, v dráhovom vozidle, na dráhe alebo v ochrannom pásme dráhy, je povinný ihneď to ohlásiť zamestnancovi ČHŽ.
 3. 14.3 Ak je podozrenie, že opustená vec obsahuje nástražný výbušný systém alebo podobne nebezpečné zariadenie, oznámi to zamestnanec ČHŽ Policajnému zboru SR. Ak Policajný zbor SR vec nezabaví, naloží ČHŽ s vecou ako s nájdenou podľa ustanovení nasledujúcich článkov.
 4. 14.4 Opustené veci majú zamestnanci ČHŽ právo preskúmať podľa ustanovení časti 11 PP.
 5. 14.5 Vec nájdenú v stanici, v dráhovom vozidle, na dráhe alebo v ochrannom pásme dráhy ČHŽ uschová najmenej počas pol roka. Po uplynutí tejto lehoty môže vec zlikvidovať alebo predať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. 14.6 Ak sa počas úschovy nájdenej veci prihlási osoba, ktorá tvrdí, že jej vec patrí, ČHŽ vhodným spôsobom overí oprávnenosť nároku dotyčnej osoby (napríklad tým, že osoba popíše vec, jej obsah alebo zvláštne poznávacie znamenia). V prípade, že uzná nárok dotyčnej osoby za oprávnený, vec osobe vydá. Preberajúca osoba je povinná písomne potvrdiť prevzatie veci. ČHŽ nenesie právnu zodpovednosť za vydanie veci neoprávnenej osobe.

15. Postup pri mimoriadnych udalostiach

 1. 15.1 V prípade dopravnej nehody, požiaru dráhového vozidla, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho poskytne vlakový personál, prípadne aj ostatní zamestnanci ČHŽ, zraneným alebo ochorevším osobám čo najrýchlejšie prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí následnú lekársku alebo inú potrebnú pomoc. Zamestnanci ČHŽ sú povinní dbať v prvom rade na záchranu ľudským životov a na zabránenie ďalšiemu nebezpečenstvu alebo zväčšeniu rozsahu škôd.
 2. 15.2 Ak je následkom dopravnej nehody, požiaru dráhového vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti nezjazdná trať, ČHŽ zabezpečí podľa možností na vlastné náklady náhradnú prepravu cestujúcich do cieľovej stanice, alebo do miesta, odkiaľ môže cestujúcich ďalej prepraviť zvyčajným spôsobom. ČHŽ bezodkladne informuje cestujúcich vhodnou formou o spôsobe náhradnej prepravy a iných opatreniach v súvislosti s mimoriadnou udalosťou.
 3. 15.3 Práva cestujúcich pri nepravidelnostiach dopravy v dôsledku mimoriadnej udalosti alebo nehody upravuje časť 4 PP.

 

16. Preprava osôb postihnutých alebo podozrivých z postihnutia nákazlivými chorobami

 1. 16.1 Chorých na nákazlivú chorobu alebo podozrivých z nej prepraví železnica na písomné povolenie, vydané okresným alebo krajským hygienikom, a to len po dohode (za dohodu sa považuje prijatá objednávka) vo vyhradenom vozni a ak treba, aj so zodpovedným sprievodcom. Objednávka musí obsahovať meno cestujúceho, nástupnú a cieľovú stanicu, dátum odchodu a číslo vlaku a spôsob vyrozumenia o prijatí objednávky.
 2. 16.2 Za vyhradený vozeň je objednávateľ povinný zaplatiť cestovné a poplatky za vyhradenie vozňa, prípadne aj za dezinfekciu, stanovené cenníkom.

17. Použitie bufetových vozňov

 1. 17.1 Do vlakov určených cestovným poriadkom, prípadne aj do iných vlakov, zaraďuje ČHŽ bufetové vozne.
 2. 17.2 Služby v bufetovom vozni sa cestujúcim poskytujú od odchodu vozňa z východovej stanice až do príchodu do cieľovej stanice, podľa možnosti aj pred odchodom. Pri pobyte vozňa v domovskej stanici, v ktorej sa dopĺňajú zásoby, môže byť poskytovanie služieb obmedzené, prípadne prerušené. Poskytovanie služieb v plnom rozsahu sa obnoví po odchode vlaku.
 3. 17.3 Do bufetových vozňov je zakázané brať lyže, kočíky a bicykle. Ostatné podmienky prepravy batožín a zvierat v bufetových vozňoch upravuje časť 9 PP.
 4. 17.4 Nezaradenie bufetového vozňa do určeného vlaku ani obmedzenie služieb bufetového vozňa z technických príčin nezakladá cestujúcemu nijaké právo na odškodnenie, zľavy ani kompenzácie.

18. Starostlivosť o cestujúcich

 1. 18.1 ČHŽ podľa potreby zriaďuje pre cestujúcich čakárne, informačné kancelárie, hygienické zariadenia a pod. Na tieto zariadenia upozorní ČHŽ výveskou, v ktorej stanoví podmienky na ich použitie.
 2. 18.2 ČHŽ je povinná označiť na vlakoch konečnú stanicu vlaku alebo vozňa, a označiť tiež miesta obsadené miestenkou.
 3. 18.3 ČHŽ udržiava priestory a vozne určené na prepravu cestujúcich v čistote a v dobrom technickom stave, vykúrené a osvetlené. Osvetlené nemusia byť vozne v historických vlakoch.
 4. 18.4 ČHŽ podľa miestnych potrieb upozorňuje cestujúcu verejnosť na príchody, odchody vlakov, prípoje, radenie vozňov a mimoriadnosti prostredníctvom informačných systémov.

19. Uplatňovanie práv z prepravy

 1. 19.1 Práva z prepravy cestujúcich môže voči ČHŽ je oprávnená uplatniť osoba, ktorá predloží príslušný cestovný doklad, prípadne aj ďalšie doklady požadované PP. Ak je na cestovnom lístku identifikácia cestujúceho, je oprávnenou osobou osoba na ňom uvedená.
 2. 19.2 Práva z prepravy cestujúcich voči ČHŽ môže oprávnená osoba uplatniť v ktorejkoľvek výdajni cestovných dokladov alebo u sprievodcu vlaku, ak PP neustanovuje inak, alebo v písomnom reklamačnom konaní. Pracovník výdajne cestovných lístkov alebo sprievodca rozhodnú o veci na mieste, alebo, ak nemajú na rozhodnutie dostatok informácií, odkážu osobu na písomné reklamačné konanie.
 3. 19.3 Práva z prepravy cestujúcich treba uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od uzavretia prepravnej zmluvy. Práva neuplatnené v tejto lehote zanikajú.
 4. 19.4 Ak je oprávnená osoba nespokojná s rozhodnutím pracovníka výdajne cestovných dokladov alebo sprievodcu, môže svoje práva uplatniť v písomnom reklamačnom konaní.
 5. 19.5 Písomnú reklamáciu musí oprávnená osoba podať na adresu ČHŽ. V reklamácii musí uviesť svoje identifikačné údaje (meno a priezvisko, resp. názov a IČO), svoju adresu, dôvody a výšku požadovanej sumy. K reklamácii musí pripojiť originál cestovného lístka a ďalších dokladov oprávňujúcich na reklamáciu.
 6. 19.6 ČHŽ je povinná vybaviť podanú reklamáciu a upovedomiť oprávnenú osobu o uznaní alebo zamietnutí reklamácie do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Rozhodujúcim dňom pre lehotu upovedomenia je deň podania zásielky na pošte.
 7. 19.7 Ak ČHŽ reklamáciu nevybaví, alebo zamietne, oprávnená osoba môže svoj nárok uplatniť súdnou cestou.
 8. 19.8 Pre uplatnenie a zánik práv ČHŽ vo vzťahu k cestujúcim platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa.