Podmienky elektronického predaja ČHŽ

I. Úvodné ustanovenia

 1. 1.1 Tieto Podmienky elektronického predaja ČHŽ (ďalej len „PEP“) sa vzťahujú na online objednávky cestovných lístkov na vlaky prevádzkované Čiernohronská železncia, n.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky online objednávok uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránky www.chz.sk, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online objednávke.
 2. 1.2 Klient je oprávnený využívať možnosť online objednávky len v prípade, že súhlasí s PEP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito PEP pred uskutočnením objednávky. Pri opakovanom využívaní online objednávky je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením PEP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto PEP zmeniť, pričom zmena PEP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto PEP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online objednávkový systém nevyužíval. Odoslaním objednávky klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito PEP.
 3. 1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky objednávaných služieb a poskytovania služieb platia výlučne pre online objednávky uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
 4. 1.4 Používaním online objednávkového systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

II. Objednávka

 1. 2.1 Objednávkový proces umožňuje klientovi získať prehľad o prevádzkovaných vlakoch a ponúkaných službách na konkrétny kalendárny deň. Po výbere požadovaných služieb (cestovných lístkov) na konkrétny kalendárny deň klient doplní údaje požadované k odoslaniu objednávky.
 2. 2.2 Bezprostredne po odoslaní objednávky je objednávka zaevidovaná v systéme prevádzkovateľa ako "nepotvrdená objednávka" a je jej pridelené unikátne identifikačné číslo. Toto číslo slúži na identifikovanie objednávky klienta pri komunikácii s prevádzkovateľom.
 3. 2.3 Podrobnosti o vytvorenej objednávke sa klientovi zobrazia na internetovej stránke prevádzkovateľa a potvrdenie objednávky je automaticky zaslané aj na e-mailovú adresu, ktorú klient poskytne pri online objednávke. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedoručenie e-mailového potvrdenia z dôvodu uvedenia chybnej e-mailovej adresy alebo z iných technických príčin.
 4. 2.4 Neuhradená, resp. nepotvrdená objednávka neoprávňuje klienta využívať služby prevádzkovateľa a prevádzkovateľ nie je povinný umožniť čerpanie služby klientovi na základe objednávky neuhradenej v plnej výške resp. nepotvrdenej objednávky.

III. Platobné podmienky

 1. 3.1 Klient je povinný uhradiť sumu za všetky objednané služby v rámci objednávky dostupnými platobnými metódami.
 2. 3.2 Dostupnosť platobných metód sa môže v čase meniť a je závislá aj od počtu dní pred platnosťou objednávky.
 3. 3.3 Internetové platby sú spracovávané tretíme stranami a klient je pri realizovaní úhrady viazaní podmienkami tretích strán.
 4. 3.4 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
 5. 3.5 Objednávka sa stáva potvrdenou po pripísaní úhrady za objednávku v plnej výške na účet prevádzkovateľa, a v tomto stave oprávňuje klienta využívať služby prevádzkovateľa.

IV. Zmena alebo zrušenie objednávky, nevyužitie zakúpených služieb a storno poplatky

 1. 4.1 Zmeny v uskutočnených online objednávkach je možné realizovať elektronickou poštou na adrese listky@chz.sk
 2. 4.2 Klient je povinný pri komunikácii s prevádzkovateľom uvádzať číslo objednávky.
 3. 4.3 Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť požiadavke klienta v prípade, že to nedovoľujú kapacitné alebo prevádzkové skutočnosti.
 4. 4.4 V prípade, že hodnota služieb po zmene objednávky je vyššia ako doposiaľ uhradená suma, objednávka sa stáva nepotvrdenou a klient je povinný doplatiť rozdiel v cene v prospech prevádzkovateľa na základe inštrukcie k platbe poskytnutou prevádzkovateľom.
 5. 4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia objednávky vzniká prevádzkovateľovi návrh na storno poplatok vo výške 10% z celkovej hodnoty objednávky.
 6. 4.6 Vzhľadom na povahu predávaných služieb (lístky na vlak) sa na uzatvorenú zmluvu nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. 4.7 V prípade nevyužitia zakúpených služieb v deň ich platnosti vzniká prevádzkovateľov nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných služieb.
 8. 4.8 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia objednávky alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia objednávky alebo nevyužitia zakúpených služieb v mimoriadných prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie objednávky alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia objednávky alebo nevyužitia zakúpených služieb klientom.
 9. 4.9 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny služieb pri uskutočnení online objednávke voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto PEP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny služieb pri online objednávke, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia objednávky alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia objednávky alebo nevyužitia zakúpených služieb. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

V. Osobitné ustanovenia

 1. 5.1 V prípade nejasností alebo otázok je klient oprávenený obrátiť sa na prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle +421 486 191 500 alebo e-mailom na adrese listky@chz.sk.
 2. 5.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a zliav, resp. obmedziť dostupnosť cien a zliav pre limitovaný počet objednávok.
 3. 5.3 Osobitné podmienky, zobrazované počas procesu online objednávky, majú prednosť pre týmito PEP.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. 6.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).
 2. 6.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov za účelom objednávky, a kontroly ich využívania v prostriedkoch a priestoroch prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – objednávky a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
 3. 6.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. 6.4 Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska.
 5. 6.5 Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.
 6. 6.6 Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám.
 7. 6.7 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a  záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 8. 6.8 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
 9. 6.9 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 10. 6.10 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.
 11. 6.11 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.
 12. 6.12 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. 7.1 Tieto PEP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.chz.sk a účinnosť dňom 01.04.2018.

 2. 7.2 Zvýhodnené ceny, zľavy nie sú právne vymáhateľné.

 3. 7.3 Všetky vzťahy neupravené týmito PEP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a osobitnými obchodnými podmienky vzťahujúcimi sa na poskytovanie jednotlivých služieb alebo produktov

 4. 7.4 Klient pri potvrdení online objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito PEP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto PEP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny PEP je splnená umiestnením zmenených PEP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.chz.sk.

 

V Čiernom Balogu, dňa 1.4.2018

 

Čiernohronská železnica, n.o.

Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog

Tel: +421 486 191 500, e-mail: info@chz.sk

IČO: 31908811, DIČ: 2021637266

 

Orgán dozoru
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1