Z prvej ruky I - Chodník popri železničke

Z prvej ruky I - Chodník popri železničke

Určite poznáte detskú hru „Tichá pošta“ – princíp spočíva v postupnom šepkaní prvotnej informácie cez viacero osôb s tým, že na konci mnohých uší vyjde informácia skreslená alebo úplne iná. Pri čítaní zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sme v ostatnom čase nadobudli dojem, že naši poslanci aj občania sú o železničke informovaní podobným spôsobom.

Rôzni neprajníci (nazvime ich takto slušne) z akéhosi nepochopiteľného dôvodu už dlhšiu dobu rozširujú o Čiernohronskej železnici či o mne osobne účelové klamstvá. Rozhodli sme sa preto aj pomocou našej webovej stránky šíriť pravdivé informácie „z prvej ruky“.

Obec Čierny Balog dala v roku 2020 vypracovať projekt „Chodník pri ČHŽ“ a dňa 16. 3. 2021 požiadala ČHŽ ako dotknutú organizáciu o vyjadrenie k už hotovému projektu pre vydanie územného a stavebného rozhodnutia.

Vo svojej podstate ide o veľmi záslužnú vec, chodníky v našej obci naozaj chýbajú a tieto aktivity úprimne vítame. Záleží nám však na tom, aby sa k týmto projektom pristupovalo zodpovedne, aby čo najviac napĺňali predstavy občanov a rovnako zohľadňovali čoraz vyšší nárast turizmu v našej obci. Úsek cesty popri areáli ČHŽ si vyžaduje nevyhnutné zmeny, aby sa zamedzilo dopravnému nešťastiu, ktoré pri súčasnej (ne)disciplinovanosti účastníkov premávky a zvýšenom pohybe detí reálne hrozí.

Dňa 6. 4. 2021 sme vedeniu obci odoslali naše nesúhlasné stanovisko, v ktorom sme v ôsmich bodoch požadovali projekt prepracovať a doplniť. Nesúhlasné stanovisko sme zopakovali urgenciou dňa 13. 10. 2021 a aj na ústnom pojednávaní o územnom konaní dňa 12. 11. 2021.

Podstatou nášho nesúhlasu, podporeného troma rôznymi odbornými inštitúciami (!), je bezpečnosť a ekológia. Sme presvedčení, že projekt by mal obsahovať v tomto nebezpečnom úseku i reálne vynútiteľné zníženie rýchlosti na ceste III/2395 formou dvoch smerových spomaľovačov – vybočení v zmysle technických predpisov Slovenskej správy ciest TP 018 (viď. priložený obrázok). Rovnako si myslíme, že projekt by mal reflektovať na súčasné klimatické zmeny a obsahovať výrazne viac zelene.

Nakoľko cesta III/2395 je majetkom BBSK, oslovili sme župana BBSK a poslancov BBSK za okres Brezno s prosbou o spoluprácu a spolufinancovanie úpravy ich cesty, pretože len obec samotná nemôže byť investorom takýchto úprav. Súčasne sme oslovili Okresný dopravný inšpektorát a Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Brezno so žiadosťou o určenie používania dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste. Naše žiadosti, návrhy a pripomienky pribežne publikujeme na stránke www.chz.sk a  VŽDY sme ich odoslali aj na vedomie obci Čierny Balog - tvrdenie neprajníkov o akejsi „zákernosti“, ako bolo na zastupiteľstve komunikované, preto odmietame.

Súčasná situácia je taká, že Stavebný úrad Brezno vydal dňa 27. 1. 2022 Územné rozhodnutie k pôvodnému projektu, v ktorom zatiaľ boli všetky pripomienky ČHŽ zamietnuté.
Na deň 22. 2. 2022 o 10.00 h je zvolané „miestne zisťovanie“ a bude tak možné priamo na mieste sledovať vývoj a stanoviská orgánov štátu aj samospráv k našim požiadavkám na zvýšenie bezpečnosti v tomto úseku. O výsledku Vás budeme informovať.

S pozdravom – Nech to para tlačí! 

Ing. Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ

 

Prílohy k nahliadnutiu: 

 

 

 

 

Publikované: 01.02.2022 12:21